News

Op 9 juli organiseerden KU Leuven en Vlakwa de studiedag Phosphate Recovery 2.0 als slotevent van het gelijknamig tetraproject. Een vijftigtal...

Read more

KO-Water ondersteunt innovatievolgers uit de procesindustrie bij het implementeren van (drink)waterbesparende technieken. Dit gaat zowel over het...

Read more

Welke (disruptieve) technologische en sociale innovaties zullen onze toekomst maken? Op deze prikkelende vraag gaven onafhankelijke experts in...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

WATERPROTECT: drinkwaterbronnen beter beschermen met brede multi-actor aanpak

WaterProtect is een nieuw Europees onderzoeks- en innovatieproject dat de drinkwaterbronnen beter wil beschermen. In 7 zogenaamde action labs, kwetsbare gebieden waar waterbronnen onder druk staan door bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zullen diverse acties ondernomen worden. Naast een gedetailleerde opvolging via online raadpleegbare monitoring applicaties zet het project ook in op een brede multi-actor aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken: alle overheden, landbouwers, ondernemingen en lokale bevolking.

Dit project wordt ondersteund met middelen uit het 'Horizon 2020 Ondezoek- en innovatiefonds van de Europese Unie' onder subsidieovereenkomst nr. 727450.

 

Onderzoekers, landbouwers, ondernemers, overheden en particulieren hebben allemaal verschillende kennis en prioriteiten. Met de aanpak van WaterProtect wordt er specifiek op toegezien dat elke partij zijn inbreng heeft in de discussie en wordt er een kader gecreëerd dat elke partij de gelegenheid biedt om zijn inbreng te doen en te discussiëren.

Bredere aanvaarding
Internationaal groeit het inzicht dat deze aanpak leidt tot meer gebalanceerde, innovatievere en breder aanvaarde beslissingen. Bovendien zal WaterProtect deze aanpak in alle aspecten van het project toepassen: van de planning van activitieiten over experimenten, invoering van maatregelen tot finaal de communicatie van de resultaten.

Een belangrijk voordeel van deze benadering is ook dat alle betrokken actoren meer kennis verwerven over de problematiek van drinkwaterbronvervuiling en dat dit de kans op onvoorzien verzet aanzienlijk vermindert. Deze ‘bottom-up’ en inclusieve besluitvorming wordt door wetenschappers als essentieel gezien voor een waterbeleid met kans op slagen in de praktijk.

Te technocratisch
Ook vandaag nog worden milieu-uitdagingen te procedureel en technocratisch benaderd en wordt de complexiteit van de menselijke factor te vaak genegeerd. Wetenschappers stellen vast dat veel maatschappelijke uitdagingen onmogelijk door één actor in het veld opgelost kan worden. In de beginfase van het project wordt dan ook grondig onderzocht welke lokale actoren er betrokken zijn bij de bescherming van de drinkwaterreserves.

Dialoog
In de praktijk zullen de WaterProtect partners in hun  trachten alle perspectieven, prioriteiten van elke betrokken groep in kaart brengen. Daarvoor worden een hele reeks interactiemomenten uitgewerkt gaande van infosessies, groepsvergaderingen tot keukentafelgesprekken. Bedoeling is dat daarbij flexibel ingespeeld wordt op de lokale omstandigheden. Ook wordt er bekeken of er activiteiten georganiseerd kunnen worden die het groepsfunctioneren versterken om zo ook de solidariteit te versterken binnen de groep en op die manier de groepsdoelstellingen makkelijker te bereiken.

Ervaringen worden breed gedeeld
Aangezien WaterProtect actief is in 7 landen met elk hun eigen context, type landbouw en cultuur verwachten de projectpartners veel verschillende ervaringen. Het is dan ook de bedoeling dat er tijdens projectvergaderingen over de verschillende ervaringen gesproken worden en succesvolle praktijken maar ook minder geslaagde ervaringen uitgewisseld worden. Vanzelfsprekend zullen de ervaringen ook uitgebreid aanbod komen in de projectcommunicatie op nationaal en Europees niveau en als basis dienen voor vernieuwd beleid.

Voor meer informatie: www.water-protect.eu

Disclaimer: Dit artikel reflecteert enkel de opinie van de auteur. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor welk gebruik dan ook van de verstrekte informatie.

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!