News

Het ruwwater voor de drinkwaterproductie wordt in heel wat Europese landen bedreigd door vervuiling afkomstig van intensieve landbouw. In het Horizon...

Read more

Via urine komen resten van geneesmiddelen in de riolering en vervolgens in afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht. Omdat de meeste stedelijke...

Read more

Sinds 11 oktober krijgen bezoekers van het Kuurnse restaurant Gust’Eaux niet alleen het traditionele mineraalwater voorgeschoteld, maar kunnen ze ook...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

De Vlaamse beleidsinitiatieven rond water voor 2018

De aanpak van droogte inclusief ‘fitness check’ voorzieningsplannen voor drinkwatermaatschappijen, de herziening van de regulerende heffing voor bedrijven, hemelwaterplannen bij gemeenten en de sanering van waterbodems… Het zijn een aantal van de sleutelwoorden voor industrie, landbouw en lokale overheden die we terugvinden in twee belangrijke beleidsdocumenten voor 2018: de beleidsbrief Omgeving 2017-2018 van minister Schauvliege en het werkplan van het Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

 

Minister Schauvliege

In de beleidsbrief Omgeving 2017-2018 van minister Schauvliege worden de beleidsdoelstellingen voor het komende werkjaar geformuleerd. Hierin zijn ook doelstelling op het niveau van het waterbeleid opgenomen (details vindt u op pagina 24 tot 28 van het document).

Het betreft o.a.
• De evaluatie van de leverings- en langtermijnvoorzieningsplannen van de drinkwatermaatschappijen op hun robuustheid ten aanzien van droogteperiodes en de impact van de klimaatverandering.
• De opmaak van een droogteplan gecoördineerd vanuit het CIW (zie verder)
• Het aanmoedigen en ondersteunen van gemeenten bij het uitvoeren van een hemelwaterplan
• Een onderzoek naar de impact van ontharding en het tegengaan van bijkomende verharding
• Het onderzoeken hoe de forfaitaire coëfficiënten voor de regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers kunnen gedifferentieerd worden in functie van de zuiveringstechnieken

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Ook het CIW heeft haar activiteiten voor het komende werkjaar gepubliceerd – klik hier :

• Opmaak van de derde waterbeleidsnota (2020 -2025), mede via een participatief proces, waarin de prioriteiten en specifieke krachtlijnen voor het toekomstig beleid worden gedefinieerd. De voorlopige input van de stakeholders kan je hier vinden.
• Verder ontwikkelen van een visie op de duurzame financiering van het onderzoek en de sanering van waterbodems
• In het kader van de geplande aanpassing van het oriënterend bodemonderzoek een Code van Goede Praktijk voor waterbodems ontwikkelen
• Verdere uitwerking draaiboek crisisbeheer bij droogte –klik hier
• Herzien van het grondwaterdecreet
• Verkenning van een mogelijke aanpak van de verontreiniging van waterlopen door plastics
• Etc.

Blijf de Vlakwa newsletters en berichtgeving verder volgen voor concrete info over deze beleidsplannen.

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!