News

Binnenkort opent de LIFE call 2020 waarin diverse projecttypes rond milieu kunnen worden gefinancierd. Dit biedt ook opportuniteiten voor de Vlaamse...

Read more

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd...

Read more

Corona of geen corona…. Middenin deze wereldcrisis mogen we landen die weinig armslag hebben en een beroep doen op onze hulp, niet vergeten. Daarom...

Read more
Sponsors

Nieuwsbericht EN

Het EU Circulair actieplan richt haar pijlen op de industriële processen

De Europese Commissie heeft op 11 maart haar actieplan voor een circulaire economie gepubliceerd. Dit plan vormt een onderdeel van de EU Green Deal, de nieuwe groeistrategie van de EU. In dit plan richt de EU haar pijlen op het efficiënt en hergebruik van water in industriële processen.

In de nieuwe verordening voor waterhergebruik worden minimumvereisten gedefinieerd waaraan gezuiverd huishoudelijk afvalwater moet voldoen vooraleer het kan ingezet worden als irrigatiewater. In het recent gepubliceerde actieplan voor een circulaire economie wordt ook gekeken naar de industriële processen: “De nieuwe verordening inzake hergebruik van water zal circulaire benaderingen ten aanzien van het hergebruik van water in de landbouw stimuleren. De Commissie zal her- en efficiënt gebruik van water vergemakkelijken, ook in industriële processen.”

De commissie zal ook nauwlettend toezien op en ondersteuning verlenen aan de uitvoering van de vernieuwde voorschriften van de drinkwaterrichtlijn met het oog op de beschikbaarstelling van drinkwater in openbare ruimten. Daardoor vermindert zowel de afhankelijkheid van flessenwater als de hoeveelheid verpakkingsafval.

Bijkomend wil de commissie ook de herziening van de richtlijnen inzake afvalwaterbehandeling en zuiveringsslib in overweging nemen. Natuurlijke middelen voor de verwijdering van nutriënten, zoals algen, zullen worden beoordeeld.

De commissie zal de aanwezigheid in het milieu van microplastics aanpakken door o.a. de lacunes inzake de wetenschappelijke kennis met betrekking tot het risico en het voorkomen van microplastics in het milieu, drinkwater en levensmiddelen te dichten.

Enkele andere strategieën/innovatiekaders die worden verwacht vanuit de EU Green Deal:

  • Farm to Fork Strategy (april 2020): deze strategie werd al in maart verwacht, maar door  de richtlijnen rond de verspreiding van het COVID-19-virus uitgesteld naar april. Binnen deze strategie zullen ambities/doelstellingen worden geformuleerd om het gebruik van chemische pesticiden, antibiotica en meststoffen terug te dringen, het aandeel land voor biologische landbouw te vergroten en de inspanningen voor het terugdringen van obesitas te versterken.
  • European Green Deal call (juli 2020): Deze (bijkomende) H2020 Green Deal call zal normaal in juli 2020 worden gelanceerd met deadline januari 2021. Deze call is nog in draft stadium maar het is nu al duidelijk dat ze inzet op het bekomen van tastbare resultaten via het gebruik van piloten en demo’s die het technologische overstijgen (ook aandacht voor bestuur, financiering, betrokkenheid van maatschappelijke actoren, etc…)
  • A zero pollution ambition for a toxic-free environment Strategy (2021): Een van de centrale pijlers in de Green Deal is het streven naar een vervuilingsvrije omgeving, met focus op zowel het tegengaan van nieuwe als het wegwerken van reeds bestaande vervuiling. Meer specifiek richt de zogeheten zero pollution ambitie zich op lucht, bodem en water. “Om de Europese burgers en ecosystemen te beschermen, moet de EU vervuiling beter monitoren, rapporteren, vermijden en remediëren”, stelt het document. “Daartoe zal de Commissie in 2021 een actieplan voor nulverontreiniging aannemen. Het staat als een paal boven water dat het realiseren van zero-pollution in combinatie met de ambitie om te komen tot een circulaire economie een belangrijke innovatieslag zal vragen.”

Actieplan voor een circulaire economie

 

 

Write our newsletter and stay informed of the latest developments!