Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Dit najaar scherpt de Europese Unie heel wat regelgeving aan die moet bijdragen aan een toekomstgericht, duurzaam en circulair watergebruik. De regels in verband met drinkwater, stedelijk afvalwater en afvalwaterhergebruik en het beleid rond chemische stoffen worden geëvalueerd en verfijnd. We geven u alvast een overzicht van wat er de komende maanden op ons afkomt.

 

Herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn

Afgelopen voorjaar presenteerde de Europese Commissie en voorstel tot herziening van de drinkwaterrichtlijn - zie ook hier. Dit najaar start de triloog  (de dialoog tussen Europese Commissie, het Europees parlement en de Europese Raad).

Minimumvereisten voor hergebruik van afvalwater

Op 28 mei kwam de Europese Commissie met een voorstel  voor de minimumvereisten in geval van hergebruik van afvalwater afkomstig van een rioolafvalwaterzuiveringsinstallatie voor irrigatiedoeleinden in de landbouw. Ook hierover wordt een triloog opgestart.

Op dit moment weten we dat het voorstel ontstond in een context van aanpassing aan klimaatverandering en dat het ontwerp tegelijk de circulaire economie wil stimuleren. De voorgestelde minimumvereisten zijn risicogebaseerd. Tegelijk wordt er ruimte voorzien voor afwijkingen in het kader van een demonstratieproject en wil men een flexibele regeling die de lidstaten de mogelijkheid biedt om gericht in te zetten op afvalwaterhergebruik.

Fitness Check voor Europese Kaderrichtlijn Water en  de Overstromingsrichtlijn

De Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn ondergaan dit najaar een fitness check. Een aantal inzichten tot verbetering van deze richtlijn (o.a. op het niveau van financiering, de methodiek van kosten-baten analyse en een meer systemische aanpak) kan gevonden worden in het rapport “The EU Water Framework Directive – Beyond the analysis of the partial success” .

Evaluatie van de Stedelijke Afvalwaterrichtlijn

Gezien de belangrijke rol die rioolwaterzuiveringsinstallaties spelen in de beschikbaarheid van  voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit, bekijkt Europa hoe deze richtlijn beter kan aansluiten bij de Europese Kaderrichtlijn Water.

Zo gaat men na welke rol rioolwaterzuiveringsinstallaties ( RWZI’s) kunnen spelen om een breder pallet aan verontreinigingen uit het afvalwater te halen. Om de omschakeling naar een circulaire economie te versnellen bekijkt men dan weer de potentiële rol voor RWZI’s bij het recupereren van energie, grondstoffen en… water.

Op weg naar een duurzaam beleid voor chemische stoffen in de Europese Unie

Op de Europese milieuraad van ministers op 26 juni 2019 werden een aantal richtlijnen gedefinieerd voor het ontwikkelen van een beleidsstrategie voor chemische stoffen. (lees de officiële documenten hier

Volgende thema’s werden daarbij gedefinieerd:

o   Het verwerven van meer inzicht in de impact van chemicaliën (en mengsel) op milieu, gezondheid, biodiversiteit, veerkracht van ecosystemen (o.a. via de ontwikkeling van monitoringtools voor het meten van toxiciteit)

o   Het gebruik van groene chemicaliën en ‘non-chemical’ alternatieven

o   Het in rekening brengen van zogenaamde ‘cocktail effecten’ bij risicoanalyses en risicobeheer

o   De ontwikkeling van een actieplan om het niet-essentieel gebruik van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) aan banden te leggen

o   De eerder gepubliceerde strategie rond  geneesmiddelen in het milieu wordt verder uitgewerkt (“EU Strategic Approach to Pharmaceuticals in the Environment”)

o   Het uitwerken van maatregelen in het bestrijden van microbiële resistentie, het voorkomen van verspreiding van nanomaterialen en hormoonverstoorders in het leefmilieu

o   …

Indien u bijkomende vragen hebt bij bovenstaande wetgevende initiatieven, aarzel niet om met ons contact op te nemen (dh@vlakwa.be)

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!