Nieuws

Nu het Europees Parlement de verordening die veilig hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatiedoeleinden mogelijk maakt, heeft goedgekeurd...

Lees meer

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, pleitte onlangs nog voor een administratieve vereenvoudiging van de grondstofverklaring. Deze...

Lees meer

Door eutrofiëring en klimaatverandering is er een wereldwijde toename van de bloei van cyanobacteriën (blauwalgen) in stilstaande tot traag stromende...

Lees meer
Sponsors

Nieuwsbericht

Europees actieplan voor geneesmiddelenresidues in ons milieu en water

Op 11 maart publiceerde de Europese Commissie haar strategie om de risico’s van geneesmiddelen in het milieu te verminderen. Daarbij wordt actie ondernomen op zes domeinen. Het gaat daarbij onder meer over een aangepast ontwerp van de medicijnen (‘green design’), een evaluatie en uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid voor inzamelsystemen, het optimaliseren van afvalwaterzuiveringssystemen en betere (online) monitoring.

Hoewel het duidelijk is dat de behandeling van ziekten en aandoeningen bij dieren en mensen afhangt van effectieve geneesmiddelen is er voldoende bewijs dat er actie nodig is om het risico van geneesmiddelen in het milieu te verminderen. Zeker gezien de milieuconcentraties waarschijnlijk nog zullen toenemen naarmate de bevolking ouder wordt en groeit.

Hoe komen ze in ons milieu?

De Europese Commissie onderzocht hoe farmaceutische stoffen in ons milieu terechtkomen:

De lozing van effluent afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (zowel uitgescheiden geneesmiddelen als ongebruikte geneesmiddelen). Op basis van de grote Vlakwa waterenquête kwam alvast naar voor dat er nog onduidelijkheid bestaat over wat er met ongebruikte medicijnresten moet gedaan worden.

Het uitrijden van dierlijke mest

Aquacultuur, waarbi geneesmiddelen vaak met voeder worden gemengd

Actieplan

Om het risico van farmaceutische stoffen in het milieu te verminderen wordt ingezet op volgende zes acties:

  1. Vergroten van het bewustzijn en het voorzichtig gebruik van geneesmiddelen bevorderen
  2. Ondersteunen van de ontwikkeling van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor de milieu (o.a. door het  ter beschikking stellen van onderzoeksfondsen voor het ontwikkelen van groene farmaceutische stoffen die sneller afbreken in onschadelijke producten voor de waterzuivering of het milieu in het algemeen)
  3. Verbeteren van de milieurisicobeoordeling
  4. Verminderen van verspilling en het verbeteren van het afvalbeheer. Zo kan men onder andere bekijken hoe inzamelsystemen kunnen geoptimaliseerd worden. Ook kunnen financieringsprogramma’s van de EU  investeringen faciliteren in de waterzuivering. Er kan onder meer gewerkt worden aan een betere verwijdering van farmaceutische stoffen en antimicrobiële resistente genen en men kan de producentenverantwoordelijkheid uitbreiden.
  5. Uitbreiden van de milieumonitoring (onder andere voor nieuwe stoffen: contrastvloeistoffen, antimicrobiële resistente genen). Ook kan men online monitoring ontwikkelen met focus op hotspots zoals bijvoorbeeld ziekenhuisafvalwater…
  6. Invullen van kennishiaten onder andere over:

           o  het effect van langdurige blootstelling aan lage concentraties residues

           o eco-toxiciteit

           o  de link tussen de aanwezigheid van antibiotica en het ontwikkelen van resistentie

           o  de identificatie van kosteneffectieve methoden voor het verminderen van farmaceutische stoffen in slib en mest. Zo kan het hergebruik van slib en mest ook bevorderd worden in het kader van de circulaire economie.

Het strategische document, alsook de achterliggende studie, kan u hier vinden.

Voor bijkomende vragen over dit strategische plan of ideeën en bijdragen om aan bovenstaande plan invulling te geven kan u contact opnemen met Dirk Halet.  

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!